Θέματα Διπλωματικών Εργασιών
 

1.      Προσδιορισμός Αξιοπιστίας Συστημάτων με τη Μέθοδο Markov Chain Monte Carlo (MCMC).

2.      Βελτιστοποίηση Αξιοπιστίας Παράλληλων Συστημάτων με Ανεξάρτητους μη Ισόνομους Χρόνους Ζωής.

3.      Μέτρα Απόκλισης Κατανομών και Βέλτιστη Διαμέριση Συνεχών Πολυμεταβλητών Δεδομένων.

4.      Η Ανέλιξη Dirichlet στην Απαραμετρική Εκτίμηση Κατανομών.

5.      Τυχαίοι Περίπατοι και Αξιολόγηση Κινδύνου στην Ομαδική Ασφάλιση.

6.      Μπεϋζιανή Επιλογή Μεταβλητών

7.      Μπεϋζιανές Τεχνικές Αναγνώρισης-Ταξινόμησης

8.      Η Μέθοδος Bootstrap σε Προβλήματα Ομαδοποίησης Δεδομένων

9.      Η Μέθοδος Επαναδειγματοληψίας σε Προβλήματα Ταξινόμησης Δεδομένων

10.    Μελέτη επί της Ιστορικής Εξέλιξης της έννοιας της Υποκειμενικής Πιθανότητας