Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 

1. Βέλτιστος Έλεγχος
2. Βελτιστοποίηση

3. Αριθμητική Ανάλυση

4. Επιχειρησιακή Έρευνα